NCDs

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

ออกอากาศวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

download 7,898

NCDs

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

ออกอากาศวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

download 7,898

NCDs

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

download 7,898

NCDs

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

ออกอากาศวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

download 7,898

NCDs

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

ออกอากาศวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09:00 น.

download 7,898