ฝ่ายสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

โทรศัพท์ 02-343-1500
โทรสาร 02-343-1501

E-mail : social_ad@thaihealth.or.th

https://www.facebook.com/socialmarketingth/

 

การถอนความยินยอม
ในกรณีที่ท่านได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเว็บไซต์ Social Marketing และสมัครผ่าน Facebook ไว้แล้ว หากต้องการถอนความยินยอมการเป็นสมาชิกดังกล่าว รวมถึงการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบุไว้ กรุณาติดต่อที่สำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ โทร. 02-343-1501 อีเมล. social_ad@thaihealth.or.th

CAPTCHA ImageRefresh Image
SOMHUB
อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
เลขที่ 99/8 ซอยงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 02-343-1500
โทรสาร : 02-343-1151