เกี่ยวกับเรา

เว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมสื่อรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจศึกษางานสื่อสารเพื่อสังคม ท่านสามารถดาวน์โหลดสื่อรณรงค์ เพื่อใช้ในการศีกษาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ได้ โดย สสส. ขอสงวนสิทธิ์การเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อใช้สนับสนุนการขายสินค้าหรือบริการใดๆ รวมถึงการตัดต่อเปลี่ยนแปลงวีดีโอ ข้อความต่างๆ หรือการตัดโลโก้หน่วยงานออก โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สสส. 

 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

                เป็นหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2544 โดยมีหน้าที่ริเริ่ม ผลักดัน กระตุ้น สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในสังคม ในการขับเคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ 4 ด้าน กาย จิต ปัญญา สังคม และร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่

วิสัยทัศน์

            “ทุกคนบนแผ่นดินไทยมีขีดความสามารถ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่เอื้อต่อสุขภาวะ”

พันธกิจ

              “จุดประกาย กระตุ้น สาน และเสริมพลังบุคคลและองค์กรทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถและสร้างสรรค์ระบบสังคมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ”

 

“ สร้างสรรค์สุขเพื่อทุกคน ”