จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป

จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อปฏิบัติงานสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป งานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จำนวน 1 อัตรา (Outsource) (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน)


บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. สนับสนุนงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯตามที่ได้รับมอบหมาย 
 • กำกับและควบคุมแผนการจัดซื้อจัดจ้างของสำนัก
 • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อเป็นไปถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้ง รวมทั้งหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในงานจัดซื้อจัดจ้าง   
 1. สนับสนุนการบริหารสัญญาที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ การตรวจรับพัสดุ การปรับแก้หรือขยายสัญญา (หากมี)
 2. สนับสนุนงานเลขานุการของสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายเลขานุการของ สสส.
 3. สนับสนุนการบริหารจัดการภายในของสำนักตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ
 • สนับสนุนด้านเอกสารต่างๆในการประชุม
 • การจัดทำเอกสารและบันทึกข้อมูลในระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • ดำเนินการเรื่องเอกสารและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการในการประชุมต่างๆ
 • การเบิกเงิน-การคืนเงินทดรองจ่าย
 • การประสานงานในการจัดส่งสื่อสนับสนุนไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานงานกับฝ่ายอำนวยการในการบริหารจัดการวัสดุสำนักงาน
 1. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม
 2. ขอบเขตการปฏิบัติงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย ไม่จำกัดอายุและเพศ
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Ms Office : Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ)
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 7. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 8. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
 9. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

 

 

เงื่อนไข :        - ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี

                   - ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

วิธีการรับสมัคร

 • ส่งประวัติประวัติการศึกษาและทำงานโดยสังเขป (Resume) และจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) ทางอีเมล social_ad@thaihealth.or.th
 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 15 มกราคม 2567


คัดลอก URL