Live

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

ออกอากาศวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.

download 2,508

Live

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

ออกอากาศวันที่ 19 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.

download 2,508

Live

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

ออกอากาศวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.

download 2,508

Live

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.

download 2,508

Live

รายการที่นำเสนอเกร็ดความรู้จากข่าวสารในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้กับเด็กๆ ในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยนำเสนอเนื้อหาในหลากหลายแง่มุม ตั้งแต่ประวัติ สาเหตุ สิ่งที่ควรกระทำ วิธีแก้ไขและวิธีป้องกันหลีกเลี่ยง

ออกอากาศวันที่ 07 กันยายน 2560 เวลา 10:00 น.

download 2,508