งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

แม่

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า โดยเห็นว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องการสะสมบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ผ่านการทำบุญ ทำทาน รักษาศีล การตั้งใจพยายามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการละเว้นอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

download 2,003
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
29 กรกฏาคม 2547

2547 ศึกษาแนวคิดในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ด้วยการจัดทำ Focus Group ทดสอบแนวคิดต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ ปรากฏว่า แนวคิด งดเหล้าเพื่อแม่ เป็นแนวคิดที่กลุ่มเป้าหมายสนใจมากที่สุดและมีแนวโน้มว่าจะเป็นแนวคิดที่จูงใจให้กลุ่มเป้าหมายลด ละ เลิกเหล้า ช่วงเข้าพรรษา สสส.จึงรณรงค์ผ่านสื่อหลัก ด้วยแนวคิด “เข้าพรรษานี้ งดเหล้าเพื่อแม่” ผ่านภาพยนตร์โฆษณา “แม่ทำได้” (แม่เช็ดอาเจียนลูก) พร้อมกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ เช่น การส่งใบปวารณางดเหล้าเข้าพรรษา ผลการประเมินชี้ว่า การรับรู้การณรงค์ยังสูงกว่าร้อยละ 80 แต่กลุ่มที่จะนำมาปรับพฤติกรรมจะอยุ่ในกลุ่มผู้ใหญ่และในชนบท มากกว่ากลุ่มวัยรุ่นและในเมือง แต่อาจถือได้ว่า “งดเหล้าเข้าพรรษา” ได้รับการยอมรับเป็น “แบรนด์” หนึ่งของสังคมแล้ว