งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ค่าเล่าเรียนลูก

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า โดยเห็นว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องการสะสมบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ผ่านการทำบุญ ทำทาน รักษาศีล การตั้งใจพยายามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการละเว้นอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ครอบครัว,เด็ก,การศึกษา
30 สิงหาคม 2553

• ปี 2553 สสส.และภาคีเครือข่ายยังคงพัฒนายุทธศาสตร์ให้สังคมไทยยอมรับว่าช่วงงดเหล้าเข้าพรรษาเป็นช่วงเวลาแห่งการงดหรือลดการดื่ม โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์และเล็งเห็นว่า การรณรงค์กลับกลุ่มนักดื่มที่มีความตั้งใจงดเหล้าเข้าพรรษา นักดื่มกลุ่มนี้จะเอาชนะตนเองและสามารถงดเหล้าเข้าพรรษาได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน ซึ่งในการงดหรือลดการดื่มนั้นสามารถทำให้ชีวิตและครอบครัวของผู้ดื่มดีขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ เช่น การมีเงินเก็บออม ความรุนแรงในครอบครัวลดลง สุขภาพที่ดี เป็นต้น ทั้งนี้ในปี 2553 จึงใช้ผลของการดื่มเหล้าที่ว่า “ยิ่งดื่มยิ่งแย่..!” ด้วย สปอตโฆษณาชุด “กินเหล้า = กินแรง” ในช่วงต้นเทศกาลเข้าพรรษา และต่อด้วยสปอตชุด “ค่าเหล้าเรียนลูก” หวังกระตุ้นให้คนทั่วไปในสังคมรวมทั้งนักดื่ม มองเห็นพิษภัยของเหล้ามากกว่าปัญหาทางด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นกับผู้ดื่ม หากแต่ให้ตระหนักและเริ่มหันมองถึงผลกระทบแง่ลบที่เกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ทั้งกับตนเองและครอบครัวหากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ ทั้งในแง่ทางด้านเศรษฐกิจระดับครอบครัว ความไม่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การตัดโอกาสทางศึกษาของบุตร การไม่ถูกยอมรับจากสังคม และการลดคุณค่าของตนเองลง ซึ่งชีวิตใน ทางดิ่งจะยุติลงได้ หากลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ช่วงเข้าพรรษา