งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ร้อน

งดเหล้าเข้าพรรษา

ปี 2555 ซึ่งจะเข้าปีที่ 10 ของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สสส. และภาคีเครือข่ายได้นำผลสำรวจและการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มาทบทวนแล้วพบว่า “การพบปะสังสรรค์/ต้องเข้าสังคม” เป็นสาเหตุหลักของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาได้ รวมถึงทำให้คนที่ยังไม่คิดเลิกดื่มตลอดชีวิตด้วย ถึงแม้ว่าอัตราการรับรู้รณรงค์ในปี 2554 อยู่ในระดับต่ำ คือร้อยละ 81.1 เมื่อเทียบกับการรณรงค์ปีอื่นๆ แต่กลับพบว่าอัตราการจดจำ Theme หลัก “เหล้าทำลายมิตรภาพ” ในการรณรงค์ของปี 2554 นั้นอยู่ในระดับสูงกว่า Theme อื่นๆ ใน 6 ปีที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 49.5 จึงเห็นว่าการรณรงค์ในปีนี้จึงยังควรใช้แนวทางเดิมคือการตอบโต้โฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่จูงใจผู้ดื่มด้วยการสื่อสารภาพที่ดีเกี่ยวกับการเข้าสังคมและมิตรภาพเป็นหลัก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ศาสนา,พุทธชยันตี
30 กรกฏาคม 2555

ละบาป รับบุญ งดเหล้าเข้าพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชาปีพุทธชยันตี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า โดยเห็นว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องการสะสมบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ผ่านการทำบุญ ทำทาน รักษาศีล การตั้งใจพยายามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการละเว้นอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย