ชุมชน

ครอบครัว ชุมชน สังคม

ขยะไม่ใช่ขยะ 1

ชุมชน

ครอบครัว ชุมชน สังคม

download 1,234
คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ขยะ,ชุมชน,รีไซเคิล
1 มกราคม 2554

ปัจจุบันการบริโภคของคนในสังคมเมืองและชนบทมีรูปแบบคล้ายคลึงกัน คือ ซื้ออาหารที่บรรจุถุงพลาสติกและจากร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการก่อขยะ โดยสถิติของกรมควบคุมมลพิษ พบว่า คนไทยผลิตขยะประมาณ 4 หมื่นตันต่อวัน เมื่อสำรวจในระดับท้องถิ่นพบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) ที่มีระบบกำจัดขยะที่ได้ประสิทธิภาพถูกต้องประมาณก 100 แห่งเท่านั้น ทั้งๆ ที่มีอปท.ถึง 7 พันแห่งทั่วประเทศ แต่บางแห่งยังไม่มีพื้นที่จัดการขยะด้วยตนเอง รัฐบาลจึงเสนอการจัดการปัญหาขยะเป็นวาระแห่งชาติ เป็นที่มาของ Roadmap การจัดการขยะที่กำลังจะเกิดขึ้น และเชื่อว่า ปัญหาการจัดการขยะเป็นหน้าที่สำคัญของท้องถิ่นต้องร่วมมือกันไม่ใช่เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้น