งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

โทรศัพท์จากพ่อ

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า โดยเห็นว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องการสะสมบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ผ่านการทำบุญ ทำทาน รักษาศีล การตั้งใจพยายามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการละเว้นอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ครอบครัว,เด็ก
12 กรกฏาคม 2556

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 สสส. ได้จัดทำโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษามาอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีระยะเวลานานถึง 3 เดือน ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาที่ดีที่คนจะร่วมใจทำบุญ ทำทาน รักษาศีล ตลอดจนลด ละ เลิกอบายมุขต่างๆ ซึ่งรวมถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์