สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตยั่งยืน 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ผักอาบยาพิษ คือต้นกำเนิดแห่งวิกฤตของสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมคัดกรอง ผักไม่ปลอดภัยออกจากท้องตลาด เพื่อยุติอัตราการเจ็บป่วยของผู้บริโภคและเกษตรกร จากพิษภัยของสารเคมี