สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ธนาคารต้นไม้ 2

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

สังคมไทยกำลังป่วยหนักด้วยโรคความยากจน ‘ธนาคารต้นไม้’ แนวคิดที่จะเปลี่ยนกระบวนทัศน์การเพาะปลูก สร้างความพอเพียง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปลดแอกหนี้สิน ทั้งหนี้ส่วนตัวและหนี้แผ่นดิน ด้วยการตีค่าต้นไม้ให้เป็นทรัพย์ จะทำได้อย่างไร ต้องติดตาม