สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน ชาวนา ผู้ไม่ยอมสิ้นนา

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

ความพยายามของชาวนาหลายกลุ่มทั่วประเทศ ที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ โดยยึดฐาน ของการพึ่งตนเอง เพื่อธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของชาวนา และสิทธิในการรักษาฐานอาหารของตนเอง ผลของการต่อสู้จะเป็นเช่นไร ในรายการมีคำตอบ