สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

ออกกำลังกาย 90s

สุข 8

สสส.ได้กำหนดวาระหลักในปี 2550 คือ “สุขภาวะยั่งยืน ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” โดยเป็นการขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้เกิดการน้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกมิติ เพื่อเป้าหมายการก้าวไปสู่ “สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในสังคมไทย

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพกาย
1 มกราคม 2550

การเผยแพร่แนวคิด “สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” ด้วยสปอตโฆษณา เพื่อให้ประชาชนคนไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนนั้น ได้รับความความร่วมมือจากวงการโฆษณา ไม่ว่าจะเป็น เอเจนซี่โฆษณา บริษัท Production House ผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา รวมทั้งผู้กำกับโฆษณาหลายท่าน ที่พร้อมใจกันทำงานอย่างเต็มที่ เนื่องในวาระโอกาสพิเศษที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา