งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ลืมไปรียังว่า..พ่อรักแม่

งดเหล้าเข้าพรรษา

การจัดโครงการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาเกิดขึ้นเนื่องมาจากการที่ สสส. และภาคีได้เห็นถึงศักยภาพในการสร้างเทศกาลนี้ให้เป็นเทศกาลสำหรับการหยุดพักการดื่มเหล้า โดยเห็นว่าวันเข้าพรรษาเป็นวันสำคัญทางศาสนาที่มีระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ชาวพุทธในสังคมไทยมีความเชื่อเรื่องการสะสมบุญสร้างกุศลในช่วงเทศกาลสำคัญทางศาสนา ผ่านการทำบุญ ทำทาน รักษาศีล การตั้งใจพยายามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการละเว้นอบายมุขต่างๆ รวมทั้งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ครอบครัว
1 มกราคม 2556

การรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา เป็นหนึ่งในมาตรการรณรงค์ซึ่งเป็นมาตรการสนับสนุนให้เกิดการควบคุมปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และการจำกัดและลดความรุนแรงของปัญหา ซึ่งในการรณรงค์จำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารในวงกว้างสนับสนุน และการณรงค์สร้างกระแสต่อไปในพื้นที่ รวมถึงอาศัยมาตรการหลักหลายประการปฏิบัติควบคู่กันไปด้วย