กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

ห้ามดื่มห้ามขายที่สวนสาธารณะ

กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกฏหมายที่เกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์ มาตรการทางกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม มีการกำหนดสถานที่จำหน่ายและเวลาในการจำหน่ายอย่างชัดเจน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,พรบ.
1 มกราคม 2553

มาตรการทางกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม มีการกำหนดสถานที่จำหน่ายและเวลาในการจำหน่ายอย่างชัดเจน