กินดีมีประโยชน์

สุขภาพกายใจ

วิธีล้างผักผลไม้ ง่ายๆและได้ผลจริง

กินดีมีประโยชน์

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย" โดยมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สดปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง สสส. จะมีบทบาทในด้าน ประสานเครือข่ายผู้ผลิต และสื่อสารองค์ความรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยอาหาร ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยที่เป็นชุดเดียวกัน รวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ นอกจากนี้ สสส. ยังเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระตุ้นให้ประชาชน ล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกาย สสส. จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
8 พฤศจิกายน 2560

ในปี 2560 กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม สุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ร่วมกันรณรงค์และประกาศให้ “ปี 2560 เป็นปีแห่งการบริโภคผัก ผลไม้ปลอดภัย" โดยมีการดำเนินการเพื่อบูรณาการพัฒนาระบบห่วงโซ่การผลิตผักและผลไม้สดปลอดภัยในขั้นตอนต่างๆ ซึ่ง สสส. จะมีบทบาทในด้าน ประสานเครือข่ายผู้ผลิต และสื่อสารองค์ความรู้ให้ผู้บริโภค เพื่อเข้าถึงผักและผลไม้สดที่มีคุณภาพและความปลอดภัย จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัยอาหาร ทำงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้มีฐานข้อมูลอาหารปลอดภัยที่เป็นชุดเดียวกัน รวมถึงข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ที่เกิดจากการบริโภคเพื่อป้องกันความเสี่ยงทางสุขภาพ นอกจากนี้ สสส. ยังเห็นความสำคัญของการสื่อสาร และกระตุ้นให้ประชาชน ล้างผักผลไม้อย่างถูกวิธี ซึ่งจะช่วยลดสารตกค้างต่างๆเพื่อการบริโภคผักผลไม้อย่างปลอดภัยและได้ประโยชน์ต่อร่างกาย สสส. จึงได้จัดทำคลิปวิดีโอให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิธีการล้างผักผลไม้ที่ถูกต้อง