สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

อสมการ

สุข 8

แคมเปญรณรงค์ของ สสส. ในประเด็นการำดำรงชีวิตแบบพอเพียง ด้วยแคมเปญ "สุข 8 สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง"

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : ประเทศไทย,พอเพียงไลฟ์,พอเพียง
1 มกราคม 2550

สสส.ได้กำหนดวาระหลักในปี 2550 คือ “สุขภาวะยั่งยืน ด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” โดยเป็นการขับเคลื่อนอย่างจริงจังให้เกิดการน้อมนำ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมสุขภาวะในทุกมิติ เพื่อเป้าหมายการก้าวไปสู่ “สุขภาวะที่ยั่งยืน” ในสังคมไทย การเผยแพร่แนวคิด “สุขภาวะยั่งยืนด้วยวิถีชีวิตพอเพียง” ด้วยสปอตโฆษณา เพื่อให้ประชาชนคนไทยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เพื่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน