อัตราจ้างเหมาบริการบุคคล (Outsource) ตำแหน่งสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป งานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน
ปฎิบัติงาน ตำแหน่งสนับสนุนด้านบริหารจัดการทั่วไป งานสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม จำนวน 1 อัตรา 

ตั้งแต่วันนี้ - ​28 กุมภาพันธ์ 2566
ส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน ที่ คุณสิน sindh.r@thaihealth.or.th


บทบาทและหน้าที่รับผิดชอบ

 1. บริหารจัดการจ่ายเงินตามสัญญา เช่น จัดการใบแจ้งหนี้ของสำนักฯให้มีการเบิกจ่ายโดยเร็ว  จัดทำใบตรวจรับพัสดุ และประสาน/แก้ปัญหาร่วมกับฝ่ายการเงิน ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้การจ่ายเงินตามสัญญาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. บริหารสัญญาของสำนักฯ อาทิ การคืนหลักประกันสัญญา การขยายสัญญาการประสานงานกับผู้รับจ้างเพื่อบริหารสัญญาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 3. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของสำนักฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ  เอกสารงานเปิด PR (Purchase Requisition) การเปิด PR ในระบบ รวมทั้งการประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างของ สสส. เพื่อให้งานจัดซื้อเป็นไปตามระเบียบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   มีความถูกต้อง โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  รวมทั้งเป็นไปตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้ รวมทั้งเข้าร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในงานจัดซื้อจัดจ้าง
 4. บริหารจัดการงานธุรการของสำนัก ได้แก่ การยืม-คืนเงินทดรองจ่าย การจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงิน/เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง-พัสดุ/เอกสารขออนุมัติหรือเบิกจ่ายเงินของสำนัก ตลอดจนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
 5. บริหารจัดการงานประชุม/สัมมนา/อบรม/ลงพื้นที่ของสำนัก ได้แก่ การติดต่อประสานงาน ทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมค่าใช้จ่ายและประสานงานในการจัดประชุม/พาหนะเดินทาง/ที่พัก/อาหาร/สถานที่ประชุม/สิ่งอำนวยความสะดวกในการประชุม ตลอดจนจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม
 6. บริหารจัดการงานสารบรรณของสำนัก ได้แก่ การบันทึกรับ-ส่งเอกสาร/กลั่นกรอง/ตรวจสอบความถูกต้อง/จัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนของเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร ตลอดจนจัดทำทะเบียนหรือฐานข้อมูลเอกสารของผู้บริหาร/สำนัก
 7. บริหารจัดการพัสดุภายในสำนักงาน
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคม

หมายเหตุ ขอบเขตการปฏิบัติงานอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม โดยสำนักสื่อสารการตลาดเพื่อสังคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คุณสมบัติ

 1. สัญชาติไทย อายุระหว่าง 25 - 45 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 3. มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี (Ms Office : Word, Excel, PowerPoint และอื่นๆ)
 4. มีความสามารถในการสื่อสารและประสานงาน
 5. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ทำงานเป็นทีม มีความอดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 6. มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในกฎระเบียบ
 7. มีจิตสาธารณะ (Public Mind) จิตใจพร้อมให้บริการ (Service Mind) และใส่ใจดูแลรักษาสุขภาพตนเอง (Health Conscious)
 8. มีความสนใจอยากทำงานเพื่อส่วนรวมและงานสร้างเสริมสุขภาพ
 9. สามารถทำงานนอกเวลาหรือในวันหยุด นอกพื้นที่หรือต่างจังหวัดได้

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือนตามประสบการณ์ และความสามารถ
 • สวัสดิการประกันชีวิต ค่าโทรศัพท์ และ ค่าอินเตอร์เน็ต เหมาจ่าย 3200 บาทต่อเดือน
 •  

เงื่อนไข :    - ผู้สมัครทุกตำแหน่งต้องไม่ดื่มเหล้า ไม่สูบบุหรี่ และดูแลสุขภาพตัวเองดี

          - ผู้เคยทำงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาพิเศษ

สนใจสมัคร : ส่งเอกสารประกอบการสมัครงาน ที่ คุณสิน sindh.r@thaihealth.or.th

​ตั้งแต่วันนี้ - ​28 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย

 • หนังสือแนะนำตัว Cover Letter
 • ประวัติการทำงาน (Resume)

   


คัดลอก URL