ผลกระทบจากเหล้า

แอลกอฮอล์

เตะ 15s

ผลกระทบจากเหล้า

โฆษณารณรงค์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนที่ติดสุราให้เป็นบุคคลต้นแบบเลิกเหล้า ครอบครัวเข้มแข็ง ลดความรุนแรงในครอบครัว

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2547

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน ปัญหาสุขภาพเกิดโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจที่เรื้อรังและรุนแรง ผลกระทบต่อครอบครัวเช่น เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน การทะเลาะวิวาทในชุมชน