ยาเส้น (บุหรี่มวนเอง)

บุหรี่

อึ้งย้ง - กานต์รวี โกศลพิศิษฐ์ 30s

ยาเส้น (บุหรี่มวนเอง)

โฆษณารณรงค์รณรงค์ลดพฤติกรรมการสูบบุหรี่มวนเองของประชาชนไทย และป้องกันมิให้เกิดนักสูบบุหรี่มวนเองหน้าใหม่  จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี พ.ศ.2550 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีผู้สูบบุหรี่มวนเองเป็นจำนวน 5,117,822 คน คิดเป็น 53.9% ของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด (จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด 9.49 ล้านคน) เพิ่มขึ้น 7% จากปี พ.ศ.2547 ที่มีผู้สูบบุหรี่มวนเองจำนวน 4,775,660 คน (49.6% ของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด) ซึ่งแนวโน้มการสูบบุหรี่มวนเองเพิ่มขึ้น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : บุหรี่,สุขภาพกาย,ยาเส้น
1 มกราคม 2555

จากข้อมูลการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ปี พ.ศ.2550 ประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไปที่สูบบุหรี่เป็นประจำมีผู้สูบบุหรี่มวนเองเป็นจำนวน 5,117,822 คน คิดเป็น 53.9% ของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด (จำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด 9.49 ล้านคน) เพิ่มขึ้น 7% จากปี พ.ศ.2547 ที่มีผู้สูบบุหรี่มวนเองจำนวน 4,775,660 คน (49.6% ของจำนวนผู้สูบบุหรี่ทั้งหมด) ซึ่งแนวโน้มการสูบบุหรี่มวนเองเพิ่มขึ้น