เรื่องเพศในวัยรุ่น

สุขภาวะทางเพศ

รักจริงรอได้ 45s

เรื่องเพศในวัยรุ่น

โฆษณารณรงค์เรื่องการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพื่อความตระหนักรู้ให้แก่กลุ่มเยาวชนให้รู้จักยับยั้งชั่งใจ เสริมภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนเท่าทันต่อสถานการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์การคบหาเพื่อต่างเพศ รวมทั้งการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เพศ,วัยรุ่น, รักจริงรอได้
1 มกราคม 2554

เสริมภูมิคุ้มกันให้กับวัยรุ่นให้ได้ความรู้ ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลง ทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง ตลอดจนเท่าทันต่อสถานการณ์ การมีปฏิสัมพันธ์การคบหาเพื่อต่างเพศ รวมทั้งการป้องกันปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร