ทีมหมอครอบครัว / รพ.สต.

สุขภาพกายใจ

ผู้ป่วยเรื้อรัง 15s

ทีมหมอครอบครัว / รพ.สต.

แคมเปญรณรงค์เพื่อการสร้างความจำเข้าใจ และรู้จักหน้าที่การทำงานของหน่วยงาน รพสต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาคโดยการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : สุขภาพกาย,รักษา
1 มกราคม 2553

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาคโดยการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง