ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

สุขภาพกายใจ

NCDs Reality เพราะรักจึงยอมเปลี่ยนแปลง ตอน บทบาทของคนสำคัญ

ป้องกันโรคไม่ติดต่อ

รายการโทรทัศน์เพื่อสื่อสารรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non Communicable Diseases) ในรูปแบบรายการ Reality “เพราะเราเชื่อว่า ความรักทำให้คนเปลี่ยนแปลงได้”

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2557

เมื่อถึงสัปดาห์ที่ 8 นี้ การเปลี่ยนแปลงของพวกเขาเริ่มจะมีอุปสรรคม?ากขึ้น เเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ห่างไกล?จากกลุ่มโรคNCDsนั้นนอกจากจะต้องใช้กำลังใ?จของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญแล้วคนรอบข้างก็ถื?อว่ามีบทบาทที่สำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปด้วยวิธีการที่จะนำมาใช้กับอาสาสมั?ครทั้ง 6 คนเพื่อช่วยเหลือพวกเขาสำหรับการเปลี่ยนแป?ลงอย่างยั่งยืนนั้นมีวิธีการอะไรบ้าง และบทบาทของคนรอบข้างมีผลต่อการเปลี่ยนแปล?งได้จริงหรือไม่