สุข 8

สร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก

แผ่นดินไท ตอน วังตะกอ ชุมชนเป็นสุข 1

สุข 8

รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำโดยระบบทุนนิยม

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2551

วังตะกอ เป็นชุมชนต้นแบบ ที่แก้ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นจากการหลงไปกับค่านิยมภายนอก การเข้ามาของเกษตรแผนใหม่ ทำให้คนวังตะกอหันกลับมาค้นหาต้นทุนทางภูมิปัญญาที่สั่งสมมา หวนกลับไปสู่มรรควิถีแห่งความพอเพียง โดยการนำของกำนันแหนบทองคำ หรือ ‘กำนันเคว็ด’