งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

หยุดเหล้าหยอดกระปุก

งดเหล้าเข้าพรรษา

แคมเปญรณรงค์ให้ลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเก็บเงินออม โดยการลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มเงินออมในครอบครัว และส่งเสริมการมีสุขภาพแข็งแรง และการดำเนินชีวิตอย่างมีหลักคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม  การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2524-2547 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปี 2542 คนไทยใช้เงินซื้อเหล้า 40 บาทต่อเดือน แต่ในปี 2547 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 5.15 เท่า คือ 206 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปแต่ละปีนับแสนล้านบาท ในปี 2550 นี้ สสส.และภาคีเครือข่ายขอจัดการณรงค์ให้เป็นปีแห่งการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะน้ำเมาทำให้คนขาดสติ ลืมความพอประมาณและมีเหตุผล

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ครอบครัว,ความพอเพียง,ความยากจน
6 มีนาคม 2550

การสำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติปี 2524-2547 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปี 2542 คนไทยใช้เงินซื้อเหล้า 40 บาทต่อเดือน แต่ในปี 2547 ค่าใช้จ่ายในการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นเป็น 5.15 เท่า คือ 206 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่สูญเสียไปแต่ละปีนับแสนล้านบาท ในปี 2550 นี้ สสส.และภาคีเครือข่ายขอจัดการณรงค์ให้เป็นปีแห่งการ ลด ละ เลิก การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อเดินตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เพราะน้ำเมาทำให้คนขาดสติ ลืมความพอประมาณและมีเหตุผล