ทีมหมอครอบครัว / รพ.สต.

สุขภาพกายใจ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล_ผู้สูงอายุ

ทีมหมอครอบครัว / รพ.สต.

แคมเปญรณรงค์เพื่อการสร้างความจำเข้าใจ และรู้จักหน้าที่การทำงานของหน่วยงาน รพสต.

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : รพ.สต.
1 มกราคม 2553

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นองค์กรหลักในการพัฒนาระบบสุขภาพที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และเสมอภาคโดยการบูรณาการ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อประชาชนมีสุขภาพดี ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง