งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ชัชวาลย์

งดเหล้าเข้าพรรษา

แคมเปญรณรงค์การละเลิกการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีแนวคิดในการให้ลดละเลิก หันมาเก็บออมเงินเพื่อให้เพียงพอในการใช้จ่ายในชีวิต  เลิกเหล้า เลิกจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างสุขภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีด้วยการเลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวมีความสุข

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ครอบครัว,ความพอเพียง,ความยากจน
11 กันยายน 2550

เลิกเหล้า เลิกจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ทุกคนร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างสุขภาพ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ดีด้วยการเลิกเหล้า เลิกจน ครอบครัวมีความสุข