ผลกระทบจากเหล้า

แอลกอฮอล์

หมู่บ้านผีสิง ตอน3

ผลกระทบจากเหล้า

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ว่าการบริโภคแอลกอฮอล์ อาจก่อให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ความรุนแรงแก่คนและทรัพย์สินได้ ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน ปัญหาสุขภาพเกิดโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจที่เรื้อรังและรุนแรง ผลกระทบต่อครอบครัวเช่น เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน การทะเลาะวิวาทในชุมชน

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,ความรุนแรง,ชุมชน,ผู้หญิง
1 มกราคม 2549

ปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อให้เกิดผลกระทบในหลายด้าน เช่นต่อตัวผู้ดื่มเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัว การว่างงาน การตกงาน ปัญหาสุขภาพเกิดโรคแทรกซ้อนทางร่างกายและจิตใจที่เรื้อรังและรุนแรง ผลกระทบต่อครอบครัวเช่น เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว การหย่าร้าง ครอบครัวแตกแยก ทะเลาะวิวาท ปัญหาสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ การว่างงาน การทะเลาะวิวาทในชุมชน