ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

แอลกอฮอล์

ทุกการให้เหล้าเท่ากับแช่ง 30s

ให้เหล้าเท่ากับแช่ง

เพื่อตอกย้ำแนวคิดการรณรงค์การดื่มเหล้า โดยสร้างทัศนคติว่าการที่เราชวนคนอื่นให้มาดื่มเหล้า ก็เท่ากับแช่งเขาเหมือนกัน สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,สุขภาพกาย
4 ธันวาคม 2555

ภาพยนตร์โฆษณา “ทุกการให้เหล้าเท่ากับแช่ง”

 

หน่วยงาน:                   สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

หัวข้อการรณรงค์:        โครงการพัฒนาแนวคิดและผลิตสื่อรณรงค์ให้เหล้า=แช่ง ปี2555

แคมเปญ:                    ให้เหล้า = แช่ง

ชื่อชุดโฆษณา:                “ทุกการให้เหล้า = แช่ง”

ความยาวโฆษณา:          30 วินาที                                          

เอเจนซี่:                          TBWA\Thailand

ผู้อำนวยการสร้างสรรค์: ฤทธิ์ พร้อมพิชาญ

                                       รถรบ รามโกมุท

                                       อภัสรา จโรจน์รัมย์

                                       อภิสิทธิ์ วลีซื่อสัตย์

ฝ่ายบริหารงานลูกค้า: อภิรมย์ รัตนอภิรมยกิจ

                                    ณัฐนิภา ศรีศักดิ์

ฝ่ายควบคุมดูแลการผลิต:       ธริณี ลิ้มทองสกุล

ผู้ผลิตภาพยนตร์โฆษณา:       PHENOMENA CO.,LTD.

ผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณา:     ธนญชัย ศรศรีวิชัย

 

 

ที่มาและแนวคิดโฆษณา : ทุกการให้เหล้าเท่ากับแช่ง

การรณรงค์ให้ผู้คนตระหนักถึงโทษของการให้เหล้าเป็นของขวัญที่ผ่านมาได้สร้างการรับรู้และสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้คนได้เป็นอย่างดี แต่การให้เหล้าไม่ใช่มีเพียงรูปแบบการให้ ในลักษณะของขวัญเท่านั้น ทุกครั้งที่เราหยิบยื่นเหล้าให้คนอื่นในรูปแบบต่างๆ เช่น เพื่อนยื่นแก้ว เหล้ากับเพื่อน เด็กเสิร์ฟชงเหล้าให้ลูกค้า ฯลฯ พฤติกรรมเหล่านี้ก็คือการให้เหล้าเช่นกัน สสส. ต้องการขยายการตระหนักและสร้างการรับรู้ออกไปยังกลุ่มคนที่กว้างขึ้น เราจึงสร้างสรรค์ ภาพยนตร์โฆษณาตัวใหม่ที่สื่อให้เห็นถึง ทุกการให้เหล้าเท่ากับการให้โทษร้ายในรูปแบบอื่นๆ ที่ชัดเจน เพื่อให้คนปรับเปลี่ยนลดพฤติกรรมการให้เหล้า เพื่อลดปัญหาและอันตรายจากเหล้า ที่จะเกิดขึ้นกับตัวผู้ให้ ตัวผู้รับ สังคม และประเทศชาติ 

 

 

สำหรับกิจกรรมรณรงค์ “ให้เหล้า=แช่ง”ที่ผ่านมามีแนวโน้มประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ การนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาเป็นของขวัญ เป็นการให้สิ่งที่เป็นโทษแก่ผู้อื่น แต่ก็ยังมีผู้คนส่วนหนึ่งยังให้เหล้าเป็นของขวัญ จึงจำเป็นต้องมีกิจกรรมรณรงค์อย่างต่อเนื่อง