กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

แอลกอฮอล์

หนูกาญจน์2 15s

กฏหมายไม่ดื่ม ไม่ขายแอลกอฮอล์

โฆษณารณรงค์ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกฏหมายที่เกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์   มาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมไปถึงสถานบริการและร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม ผู้จัดงานเลี้ยงจนเมาแล้วขับรถไปก่อเหตุอันตรายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย ของบุคคลอื่น ให้เจ้าของสถานบริการ หรือเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดงานเลี้ยงต้องรับผิดร่วมกับนักดื่มที่เมาแล้วขับในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดและต้องรับโทษทั้งในความผิดอาญาและความผิดทางแพ่งด้วย เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เจ้าของสถานบริการและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดงานเลี้ยงต้องระมัดระวังแสดงความรับผิดชอบไม่ให้ผู้ดื่มไปกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียกับผู้อื่น

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ : เหล้า,พ.ร.บ.
17 ธันวาคม 2551

มาตรการทางกฎหมายในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม มาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมไปถึงสถานบริการและร้านค้าที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่นักดื่ม ผู้จัดงานเลี้ยงจนเมาแล้วขับรถไปก่อเหตุอันตรายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย ของบุคคลอื่น ให้เจ้าของสถานบริการ หรือเจ้าของร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดงานเลี้ยงต้องรับผิดร่วมกับนักดื่มที่เมาแล้วขับในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทำความผิดและต้องรับโทษทั้งในความผิดอาญาและความผิดทางแพ่งด้วย เพื่อสร้างความตระหนักและความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อให้เจ้าของสถานบริการและร้านจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผู้จัดงานเลี้ยงต้องระมัดระวังแสดงความรับผิดชอบไม่ให้ผู้ดื่มไปกระทำการที่อาจก่อให้เกิดความสูญเสียกับผู้อื่น