งดเหล้าเข้าพรรษา

แอลกอฮอล์

ถึงไม่เมา เหล้าก็ทำร้ายคุณได้

งดเหล้าเข้าพรรษา

ปี 2555 ซึ่งจะเข้าปีที่ 10 ของการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา สสส. และภาคีเครือข่ายได้นำผลสำรวจและการประเมินผลการรณรงค์ “งดเหล้าเข้าพรรษา” มาทบทวนแล้วพบว่า “การพบปะสังสรรค์/ต้องเข้าสังคม” เป็นสาเหตุหลักของการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และยังเป็นอุปสรรคที่ไม่สามารถงดดื่มในช่วงเข้าพรรษาได้ รวมถึงทำให้คนที่ยังไม่คิดเลิกดื่มตลอดชีวิตด้วย ถึงแม้ว่าอัตราการรับรู้รณรงค์ในปี 2554 อยู่ในระดับต่ำ คือร้อยละ 81.1 เมื่อเทียบกับการรณรงค์ปีอื่นๆ แต่กลับพบว่าอัตราการจดจำ Theme หลัก “เหล้าทำลายมิตรภาพ” ในการรณรงค์ของปี 2554 นั้นอยู่ในระดับสูงกว่า Theme อื่นๆ ใน 6 ปีที่ผ่านมา คือ ร้อยละ 49.5 จึงเห็นว่าการรณรงค์ในปีนี้จึงยังควรใช้แนวทางเดิมคือการตอบโต้โฆษณาของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่จูงใจผู้ดื่มด้วยการสื่อสารภาพที่ดีเกี่ยวกับการเข้าสังคมและมิตรภาพเป็นหลัก

คัดลอก URL

คัดลอก Embed Code
ป้ายกำกับ :
1 มกราคม 2555

การรณรงค์จะช่วยกระตุ้นให้ผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกิดความรู้สึกอยากลด ละ เลิกการดื่ม โดยถือว่าเทศกาลเข้าพรรษาเป็นจุดเริ่มต้นของการลด ละ เลิกดื่ม