ประชาสัมพันธ์

บริษัท OVA Media Co. Ltd. (Pharmacy Channel In-Store Digital Media)
OVA Media Co. Ltd. 1035/12 4th Floor, Sukumvit 71 Klongtan-Nua, Wattana, BKK 10110 Tel: 02 381 4348 Fax: 02 381 4349 Email: salesova@hotmail.com

พักตับ
การดื่มเหลาเปนหนึ่งในปจจัยสำคัญที่ทำใหตับแข็งหรือตับทำงานไมดี ยิ่งดื่มมาก เซลลตับยิ่งทำงานหนักและ ถูกทำลายมากขึ้น มีความเสี่ยงเปนตับอักเสบ ไขมันแทรกตับ และรุนแรงจนเปนตับแข็งและมะเร็งตับในที่สุด ในโอกาสเขาพรรษานี้ ใหตับของคุณไดพัก ลดการทำงานของตับ ดวยการงดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล เพราะตับเปนอวัยวะที่ฟนฟูตัวเองไดดีอยางไมนาเชื่อ!!